Chức năng nhiệm vụ

 

I, Chức năng, nhiệm vụ

1- Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo các môn học, học phần khoa học cơ bản, khoa học xã hội bao gồm :

+ Chương trình phục vụ mở ngành mới  cũng như chủ trì đề xuất các điều kiện phục vụ đào tạo các ngành mới do Khoa phụ trách.

+ Chương trình đào tạo đang thực hiện trong trường.

2- Chủ trì xây dựng các giáo trình đào tạo của các môn khoa học cơ bản, khoa học xã hội.

3- Quản lý nề nếp giảng dạy (từ khâu lập kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo và giám sát việc kiểm tra nề nếp)

4- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của khoa

5- Quản lý tiến độ học tập của khoa

6- Quản lý phân công giảng viên và theo dõi giờ giảng của giảng viên trong khoa

7- Quản lý thi và kiểm tra

8- Quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên của khoa

9- Quản lý cơ sở vật chất của khoa (các phòng thực hành, thí nghiệm…được giao)

10- Quản lý công tác văn phòng của khoa (giao nhận kế hoạch, tài liệu, văn bản; chấm công, dự trù vật tư, ghi biên bản các cuộc họp khoa…)

11- Quản lý công tác thi đua : tháng, quý, năm; thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi

12- Quản lý các lớp đào tạo ngoài trường (dài hạn và ngắn hạn) do khoa phụ trách

13 – Quản lý học sinh sinh viên, quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm của khoa

14- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực do khoa phụ trách, trực tiếp soạn thảo các quy định của khoa.

15 – Một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

II, Cơ cấu tổ chức

cocautochuc_khcb